Itangazo ryo gusaba guhinduza amazina

Itangazo ryo gusaba guhinduza amazina

Turamenyesha ko uwitwa MBONYINTWARI Xxx mwene Munyanziza Erneste na Mukeshimana
Syliveria, utuye mu Mudugudu wa Butare, Akagari ka Kabaya, Umurenge wa Kagogo, Akarere ka
Burera, mu Ntara y’Amajyaruguru wanditse asaba uburenganzira bwo guhinduza amazina
asanganywe ariyo MBONYINTWARI Xxx, akitwa MBONYINTWARI BLAISE mu gitabo
cy’irangamimerere. Impamvu atanga yo guhinduza izina ni Niyo mazina nakoresheje mu ishuli
kuva ngitangira kwiga.

POLITIC