Gusaba Guhindurirwa amazina

Turamenyesha ko uwitwa HAKIZUWERA Jean mwene Dusabirurwanda na Nyirankamiye, utuye
mu Mudugudu wa Butare, Akagari ka Kabaya, Umurenge wa Kagogo, Akarere ka Burera, mu
Ntara y’Amajyaruguru wanditse asaba uburenganzira bwo guhinduza amazina asanganywe ariyo
HAKIZUWERA Jean, akitwa HAKIZUWERA Anastase mu gitabo cy’irangamimerere. Impamvu
atanga yo guhinduza izina ni Niyo mazina nakoresheje mu ishuli kuva ngitangira kwiga.

Uncategorized